Thành tích nhà trường

* Năm học: 2016-2017
– Danh hiệu tập thể:
+ Danh hiệu Trường: Tập thể LĐXS
+ Danh hiệu Chi bộ: Chi bội trong sạch vững mạnh
+ Danh hiệu Công đoàn: Công đoàn Vững mạnh
+ Danh hiệu Liên Đội: Liên Đội mạnh xuất sắc
– Danh hiệu cá nhân:
+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 08
+ Bằng khen UBND tỉnh: 08

* Năm học: 2017-2018
– Danh hiệu tập thể:
+ Danh hiệu Trường: Tập thể LĐXS
+ Danh hiệu Chi bộ: Chi bội trong sạch vững mạnh
+ Danh hiệu Công đoàn: Công đoàn Vững mạnh
+ Danh hiệu Liên Đội: Liên Đội mạnh xuất sắc
– Danh hiệu cá nhân:
+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 08
+ Bằng khen UBND tỉnh: 08

* Năm học: 2018-2019
– Danh hiệu tập thể:
+ Danh hiệu Trường: Tập thể LĐXS
+ Danh hiệu Chi bộ: Chi bội trong sạch vững mạnh
+ Danh hiệu Công đoàn: Công đoàn Vững mạnh
+ Danh hiệu Liên Đội: Liên Đội mạnh xuất sắc
– Danh hiệu cá nhân:
+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 08
+ Bằng khen UBND tỉnh: 08